Turkey

Türkiye’de Bilşim Teknolojileri İşgücü Piyasasında Kadınların Durumu

Türkiye çalışma piyasasında kadınların genel istihdam oranı (%28.7), AB-27 ortalamasının (%58.6) önemli ölçüde altında. Ayrıca, Türkiye’de aktif şekilde iş arayan kadınların payı da (%9.6) AB-27 ortalamasıyla (%10.6) karşılaştırıldığında düşük. Yarı zamanlı çalışan kadınların oranı da AB-27’nin ortalamasının altında. Türk kadınlarının %23.8’i yarı zamanlı olarak çalışırken, AB-27’de bu oran %32.1. Ayrıca, Türkiye’de kadınların ortalama yarı zamanlı mesai saatleri de (18.4 saat) AB-27 ortalamasının (20.2 saat) altında.
Türkiye’de kadınların işsizlik oranı 2002 yılından bu yana oldukça sabit kaldı; 2012 yılında %9.6 idi; bu oran AB-27’nin %10.6 ortalamasına yakın (arada bir puan var). Ne var ki, Türkiye’de kadınların işsizlik oranları, erkeklerin işsizlik oranlarından daha yüksek (%9.6 / %7.8); bir başka deyişle daha fazla kadın aktif şekilde iş arıyor. Bunun yanısıra, kadın işsizlik oranı son on yıl içinde biraz (0.2 puan) artarken, erkek işsizlik oranı yüzde 2.9 puan azaldı.
Türkiye’de ICT Sektörünün Yapısı

Türkiye ICT piyasası büyüyor ve bu büyüme alt sektörleri içinde toplam istihdamdaki artışla kendisini gösteriyor. Çağrı Merkezi sektörü ve perakende teknoloji sektörü ICT hizmetleri sektörünü destekliyor. İki sektör de çok sayıda personel gerektiriyor; şu anda istihdam edilen personel sayısı 77.900’dür.
Ayrıca, belirtilmesi gereken bir başka husus da, bilişim teknolojisi sektörü ile savunma sanayi yazılım ve hizmetler sektöründe yıllık çalışan kişi sayısındaki artış sırasıyla %61 ve %54’dür.
ICT Sektöründe Kadınların / Erkeklerin İstihdam Oranı

Türkiye’de ICT uzmanları olarak istihdam edilen kadınların payı, OECD ülkeleri arasında en düşük oranlardan biridir. Erkek meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, ICT uzmanlık işlerinde çalışan kadınlar özellikle şu endüstriler üzerinde yoğunlaşma eğilimi gösteriyorlar: 1- Eğitim ve sağlık faaliyetleri, 2- Finans ve sigorta faaliyetleri, 3- Kamu yönetimi. 2010 yılında, dar tanımıyla ICT istihdamı (ICT uzmanları) Türkieye’de %1.7’i temsil ediyordu.
Kadınların Seçtiği En Popüler ICT Meslekleri
Çağrı merkezi sektörü, ana ICT alt sektörlerinden biri durumundadır. Çağrı merkezi sektörünün piyasa hacmi yaklaşık olarak 2.5 milyar TL’dir. 1000 çağrı merkezi bulunmaktadır; bunların 300 tanesi büyük ve orta boyutlu firmalara aittir. 2012 yılında, bu sektörde 67.000 kişi istihdam ediliyordu. Bu rakamın 2015 yılı itibarıyla 100.000’e ulaşması beklenmektedir. Çalışanların %50’si lise mezunu ve kalan %50’si ise üniversite ve ön lisans derecesine sahip. Çalışanların ortalama yaşı 26. Bu sektörde kadınların istihdam oranı %60.
ICT Sektörüyle İlgili Örnek Projeler

Türkiye’de: İşgücü Piyasasına Geri Dönen Kırsal Kadınlara Yönelik Sürekli Eğitim Yaklaşımının Uyarlanması: Beypazarı Model Proje, Numara: 2009-1-TR1-LEO05-08660.
Projenin amacı, Sürekli Mesleki Eğitim (SME) yöntemlerinin, cihazlarının, araçlarının ve uygulama yollarının kırsal kesim kadınlarının ihtiyaçlarına ve özelliklerine uyarlanması yönünde öneride bulunmaktır. Bir başka deyişle, çalışma piyasasına giriş ve/veya yeniden giriş amacına ulaşma ve eğitim faaliyetlerinin yönetimini ve metodolojisini bu gruba göre ayarlama amacına ulaşmak için SME’nin programından ve planlamasından en iyi şekilde yararlanmayı önermeyi amaçlıyor.
Ortaöğrenim Düzeyindeki Öğrencilere Rehberlik

Türkiye’de: Mevcut mesleki eğitim sisteminde, eğitim sektörü ve işyerinde öğrenim işgücünün önceden eğitimine dayanmaktadır ve bu durum, sistemi ‘ikili’ olarak tanımlayan yasa tarafından da dile getirilmektedir. İlke olarak, bu okul-işletme ilişkisi, mesleki eğitim ve öğretimin gerçek bağlamı içinde, yani iş dünyasında geliştirilmesine yönelik umut verici bir temel yaratmaktadır.

Kızların Durumu: Hangi yollar daha fazla tercih ediliyor?

Türkiye’de: Eğitime erişimde cinsiyete dayalı eşitsizliğin temel bir sorun olduğu belirtilmektedir; ayrıca bu durum, kırsal bölgelerdeki kadınların ve kızların okuma-yazma öğrenme ve bütün düzeylerde eğitim alma olanakları bakımından erkeklere göre sistematik olarak daha düşük düzeyde olduklarının altını çizmektedir. Bunun yanısıra, Türkiye’de hem okuryazarlığın hem de eğitime erişimin kentten kırsal kesimlere, batı bölgelerinden doğu bölgelerine, daha genç insanlardan daha yaşlı gruplara doğru azaldığını da göstermektedir. Ayrıca bütün bu değişkenlerin kırsal kadınların okuryazarlığını ve eğitimini, kırsal erkeklerinkiyle karşılaştırıldığında daha fazla etkiledikleri de vurgulanmaktadır. Türkiye’de, şu sorunlar vardır: kadınlar arasında okuma yazmak bilmezlik ve özellikle yetişkin kadınların okuma yazma bilmemesi ve ayrıca kızların ilkokula ve ortaokula gönderilmemeleri ve okulu bırakma oranlarının erkeklere göre daha yüksek olması.

Ortak Ülkelerde ICT Sektörünün Durumu 
Sonuç olarak, ortak ülkelerin herhangi bir sansürle mücadele etme ve öğrencilerin daha geniş seçenekler arasından seçim yapmalarını sağlama konusu üzerinde yoğunlaşan bazı deneyimlere sahip olduklarını söyleyebiliriz. Birinci türden araçlar, rehberlikte cinsiyet boyutuna hitap etmektedir. Öğrencilerin kariyer seçimlerini çeşitlendirmek amacıyla, belli yollar ve belli işler ile ilgili cinsiyete dayalı klişelere karşı mücadeleyi içerir.
Bütün ortak ülkelerde kadınların ICT sektörüne katılımlarını engelleyen faktörler:
• kadınların rolüne ilişkin gelenekler ve kültürel klişeler;
• Dahili ve sosyal engeller ve ayrıca düşük öz saygı, kötü iletişim becerileri, risk alma konusunda isteksizlik ve rekabete karşı olumsuz tutum gibi psikolojik faktörler;
• Bu alanda erkeklerin hakimiyeti gibi harici engeller; kişinin özel ve meslek hayatını dengelemekte zorluk çekmesi ve bu sektörde rol modellerin olmaması.
Daha fazla sayıda kızın gelecekte kariyer için ICT sektöründe çalışmayı düşünmelerini teşvik etmek için, onlar için rol modeller oluşturacak başarılı kadınların tanıtılması ve onların ekonominin bu alanındaki rollerinin halka duyurulması gerekir.
Ortak ülkelerde ICT’lerin kullanımındaki cinsiyet farkı, ergenlerin ICT’lere erişimleriyle değil, ICT’lerden yararlanma şekliyle ilgilidir. Buna karşın ve diğer yazarlarla paralel olarak, bilgisayarlara ve ICT’lere erişimin olması ve ICT’lere yönelik olarak pozitif tutum sergilenmesi bilgisayarla veya ICT ile ilgili bir kariyerin seçilmesine yönelik ilgiyi geliştirmek için yeterli değildir. Bunun yanısıra, genç kadınların teknolojiyi ve ICT ile ilgili çalışmaları takip etmeye yönelik ilgilerinin düşük olması da, onların yetenekleri konusundaki algılarının düşük olmasıyla ve teknolojiye yönelik daha olumsuz tutumlarıyla bağlantılı görünmektedir.
ICT eğitiminde bir sorun vardır. Öte yandan, bilişim teknolojisine dayalı bir toplumda büyüyen yeni genç kuşağın öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için daha yenilikçi öğretme stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşın, böyle stratejilere yönelik ihtiyaç mevcut ortaöğretim sisteminin ve öğretme faaliyetlerine ICT’leri yaratıcı şekilde dahil etme ihtiyacını algılamayan bazı öğretmenlerin katılığıyla çelişmektedir.

SKILLS FOR THE DIGITAL ECONOMY – http://skills.oecd.org/developskills/documents/skillsforthedigitaleconomy.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s